تبلیغات
منتظران حضرت ولی عصر(عج) - نام ها و القاب آقا امام زمان (علیه السلام)
نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «آ - ا» شروع می شود:
1 - آمر: فرمانده2 - ابوالقاسم: كنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام3 - ابوصالح: كنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام، كه در هنگام فریاد خواهی بكار می رود4 - ابوعبدالله: كنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام5 - احسان: نیكی6 - احمد: ستوده تر7 - اصل: بنیان8 - امرالله: فرمان خداوند9 - امیرالامره: فرمانروای فرمانروایان10 - امین: امانتدار11 - ایدی: دستها، كنایه از نعمت و قدرت الهی12 - ایزد شناش: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ب» شروع می شود:
1 - باب الله: در [رحمت] الهی2 - باسط: گسترنده3 - باطن: نهان4 - بدرالتمام: ماه شب چهارده5 - برهان الله: راهنمای الهی6 - بقیه الاخیار: یادگار خوبان7- بقیه الانبیاء: یادگار پیامبران8 - بقیه الله: یادگار خدا9 - بلدالامین: سرزمین امن10 - بوار [الكافرین]: نابوده كننده كافران11 - بهرام: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام، نام سیاره ای است.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «پ» شروع می شود:
1 - پرویز: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ت» شروع می شود:
1 - تالی [كتاب الله]: همتای كتاب خدا2 - تایید: نیرو بخشیدن3 - تقوی: پرهیزگاری4 - تقی: پرهیزگار، پرواپیشه5 - تلادالنعم: نعمتهای دیرین و كهن6 - تمام: بی كاستی، تمام كننده خلافت الهی در زمین.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ث» شروع می شود:
1 - ثابت: پایدار2 - ثائر: كینه خواه [از دشمنان].

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ج» شروع می شود:
1 - جابر: ترمیم كننده2 - جامع الكلم: گردآورنده ادیان [بر یك دین]3 - جعفر: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام4 - جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزی كه در آن ظهور امام زمان علیه السلام را انتظار می بریم5 - جواد [الكنس]: ستاره هایی كه در برابر شعاع آفتاب پنهان می شوند.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ح» شروع می شود:
1 - حاشر: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام، این نام در صحف حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است2 - حاصد [فروع الغی]: دروگر [شاخه های گمراهی]3 - حاضر: موجود4 - حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها5 - حامد: سپاسگزار6 - حجاب: پوشش7 - حجاج: سو، جانب، [ناحیه مقدسه]8 - حجه: دلیل9 - حجه الله: دلیل خدا10 - حجه المعبود: دلیل خدای مورد پرستش11 - حق: راستی12 - حق الجدید: راستی نوین13 - حلیم: بردبار14 - حمد: سپاس:

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «خ» شروع می شود:
1 - خائف: ترسان [از دشمنان دین]2 - خاتم الائمه: پایان بخش پیشوایان3 - خاتم الاوصیاء: پایان بخش جانشینان4 - حازن: گنجینه دار5 - خسرو: فرمانروا6 - خلف: جانشین7 - خلف السلف: جانشین پیشینیان8 - خلیفه الله: جانشین خدا9 - خلیل: دوست، خالص10 - خنس: سیاراتی كه پس از گردش باز می گردند11 - خیر: نیكوكار12 - خیر [من تقمص]: [فردی كه جامه پوشیده است]13 - خیره الله: برگزیده الهی.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «د» شروع می شود:
1 - داعی [الله]: دعوت كننده [ بسوی خدا]2 - دلیل: راهنما3 - دیان: داور دین.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ذ» شروع می شود:
1 - ذات انتقام الله: انتقام گیرنده الهی2 - ذوالبر: دارنده نیكیها3 - ذوالحلم: شكیبا4 - ذوالسیف: دارنده شمشیر5 - ذوالفقار: دارنده شمشیر دو دمنام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ر» شروع می شود 1 - الرحمه الواسعه: رحمت گسترده2 - رب الارض: مالك گیتی3 - ربانی: دانشور [الهی]4 - رجاء الامه: امید امت5 - رشید: كمال یافته6 - رضی: بسیار خشنود.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ز» شروع می شود:
1 - زكی – پیراسته.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «س» شروع می شود:
1 - سابق: سبقت گیرنده2 - ساعه: قیامت3 - السبب المتصل: واسطه پیوسته4 - سبیل: راه [راه الهی]5 - سترالله: پوشش الهی6 - سدره المنتهی: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام7 - سدید: استوار8 - سراج: چراغ فروزان9 - سرالله: راز الهی10 - سروش ایزد: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در كتاب زرتشت، نوای غیبی الهی11 - سفینه النجاه: كشتی نجات12 - سناء: بلند مرتبه13 - سید: سرور14 - سیدالامه: سرور امت15- سیدالخلق: سروار آفریدگان16 - سیف الله: شمشیر خدا17- السیف الشاهر: شمشیر از نیام كشیده.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ش» شروع می شود:
1 - شافع: شفاعت كننده2 - شاهد: گواه3 - شرید: رانده شده بی پیاه4 - شكور: بسیار سپاسگزار5 - الشمس الطالعه: خورشید فروزان6 - شمس الظلام: خورشید تاریكیها.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ص» شروع می شود:
1 - صابر: شكیبا2 - صاحب: دارنده3 - صاحب الدار: لقبی خاص برای حضرت مهدی علیه السلام4 - صاحب الدین: اختیار دار آیین5 - صاحب الرجعه: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام6 - صاحب الزمان: اختیار دار زمان7 - صاحب الشرف: آبرومند8 - صاحب الصمصمام: دارنده شمشیر تیز9 - صاحب العصر: اختیار دار دوران10 - صاحب الغیبه: دارنده نهان زیستی11 - صاحب الناحیه: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام12 - صاحب یوم الفتح: اختیار دار روز پیروزی13 - صالح: شایسته14 - صدرالخلائق: برترین آفریدگان15 - صدق: راستی16- صراط: راه17 - صمصام الاكبر: بزرگترین شمشیر بران.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ض» شروع می شود:
1 - ضحی: میانه روز [نهایت روشنی خورشید]2 - ضرغامه: دلاور3 - ضیاء: روشنی.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ط» شروع می شود:
1 - طالب: جوینده [ی خون شهید كربلا]2 - طالب التراث: میراث خواه3 - طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتیان4 - طاهر: پاك5 - طرید: رانده شده6 - طیب: پاكیزه.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ظ» شروع می شود:
1 - ظاهر: روشنگر، آشكار2 - ظفر: پیروزی3 - ظهر: پشتوانه.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ع» شروع می شود:
1 - عابد: پرستشگر2 - عاقبه الدار: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام3 - عالم: دانا4 - عائذ: پناهنده5 - عبدالله: بنده خدا6 - عدل: دادگری7 - عزالموحدین: سربلندی یكتا پرستان8 - عزه: آبرو9 - عصر: زمان10 - عصمه الدین: حافظ آیین [از لغزشها]11 - عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]12 - عقید العز [عقید عز لا یسامی]: وابسته به عزتی كه هم طرازی ندارد، لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام13 - العلم المنصوب: درفش بر پا شده14 - العلم النور: درفش نور15- علم الهدی: درفش هدایت16 - عماد: ستون17 - عین: چشم [خدا]18 - عین الحیوه: سرچشمه زندگانی.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ف» شروع می شود:
1 - فاتح: پیروز2 - فاتق: گشایشگر3 - فاضل: دانشمند4 - فتح: پیروزی5 - فجر: سپیده صبح6 - الفرج الاعظم: گشایش برتر7 - فرج المومنین: گشایش ایمان داران8 - فردوس الاكبر: بزرگترین بهشت9 - فرید: بی همتا10 - فطره الانام: آمیخته باسرشت مردمان11 - فقید: از دست رفته12 - فیذموا: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات13 - فیروز: پیروزمند.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ق» شروع می شود:
1 - قائم: ایستاده2 - قائم الزمان: قیام كننده دوران3 - قابض: گیرنده4 - قاصم: شكننده5 - قاطع: بران6 - قرآن: خواندنی7 - قسط: دادگری8 - قصر مشید: كاخ بر افرشته9 - قطب: محور10 - القمر الزاهر: ماه درخشان11 - قوام: استواری12 - قوه: توان، نیرو13 - قیم الزمان: سرپرست زمان.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ك» شروع می شود:
1 - كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش2 - كتاب مستور: نوشته پوشیده3 - كریم: بخشنده4 - كلمه الله: كلمه الهی5 - كلمه المحمود: كلمه ستوده [ی الهی]6 - كمال: فرزانه.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ل» شروع می شود:
1 - لسان الله: زبان خدا2 - لسان الصدق: زبان راستی3 - لواء اعظم: درفش شكوهمند.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «م» شروع می شود:
1- ماشع: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات عبری2 - مامور: فرمان یافته3 - مامول: آروز شده4 - مامون: ایمن یافته5 - مبدءالایات: آغازگر نشانه ها6 - مبطل: باطل كننده7 - مجاهد: تلاشگر8 - مجتهد: كوشا9 - مجدد: تجدید كننده10 - مجلی الظلمه: روشنی بخش11 - مجهول: ناشناس12 - محسن: نیكوكار13 - محفوظ: ایمن14 - محقق: تحقق بحش15 - محمد: بسیار پسندیده16- محیط: فراگیر17 - محیی: زندگی بخش18 - مخبر: خبر دهنده19 - مخزون: نهان شده20 - مدارالدهر: چرخ گیتی21 - مدبر: تدبیر كننده22 - مدخر: ذخیره شده23 - مدرك: یابنده24 - مذكر: یادآور25 - مذل: خوار كننده26 - مرابط: مرزبان27 - مرتجی: مركز امید28 - مرتقب: مراقب29 - مرشد: به رشد رساننده30 - مرضی: خشنود31 - مستتر: پنهان ساز32 - مستنصر: یاری خواه33 - مستودع الحكمه: جایگاه حكمت34 - مستور: پنهان35 - مشتهر: مشهور36 - مشهود: آشكار37 - مشید: استوار كننده38- مصباح الدجی: چراغ فروزان در تاریكی39 - مصدرالامور: سرآغاز كارها40 - مضطر: درمانده41 - مطاع: پیروی شده42 - مطهر: پاكیزه43 - مظهر الفضائح: آشكارگر رسوایی ها [ای دشمنان]44 - معاذ: پناهگاه45 - معبر: تعبیر كننده46 - معد: مهیا47 - معدن العلوم: گنجینه دانشها48 - معز: عزت بخش49 - معلن: آشكارگر50 - مفرج الكرب: گشاینده غمها51 - مفزع: پناه52 - مفضل: بخشنده53 - مقتصر: قانع54 - مقدره: توانایی55 - مقدم: جلودار56 - مقیم: اقامت یافته57 - ملاذ: پناه58 - منبه: هشدار دهنده59 - منتصر: یاور60- منتظر: انتظار برده شده61 - منتقم: انتقام گیرنده62 - منصور: یاری شده63 - منعم: نعمت بخش64 - منقذالامه: نجات بخش امت65 - منیرالحق: روشنگر راستی66 - موتور: ستمدیده67 - موجود: حاضر68 - موعود: وعده داده شده69 - موفق: توفیق یافته70 - مهتدی: هدایت یافته71 - مهدی الامم: هدایت یافته امتها72- مهدی: هدایت یافته73 - مهذب: پاكیزه74 - میزان الحق: ترازوی راستی75 - موتمر: گردآورنده76 - موتمن: امانتدار77 - مولف الشمل [شمل الصلاح... [: گرد آورنده جامه شایستگی]78 - مومل: آرزو شده79 - موید: توان بخش.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ن» شروع می شود:
1 - نازخ: دور افتاده2 - ناشر: پخش كننده3 - ناصح: خیر خواه4 - ناصر: یاور5 - ناطق: گویا6 - ناظر: بیننده7 - نجم: ستاره8 - نضره الایام: خرمی روزگاران9 - نظام الدین: سامان بخش آیین10 - النعمه الباطنه: نعمت پنهان11 - نفس: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام12 - نقی: خالص13 - نور ابصار الوری: روشنی دیدگان مردمان14 - نورالاتقیاء: روشنی پرواپیشگان15 - نورالارض: روشنی زمین16- نورالاصفیاء: روشنی برگزیدگان17 - نورالانوار: روشنی روشناییها18 - نورالباهر: روشنی خیره كننده19 - نورالله: روشنی الهی20 - نورالهدی: روشنی هدایت21 - نور: روشنی22 - نهار: روز23 - نیه الصابرین: نیت بردباران.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «و» شروع می شود:
1 - وارث: میراث بر2 - وارث الانبیاء: میراث بر پیامبران3 - وتر: یكتا4 - وجه الله: رخ الهی5 - وحید: بی همتا6 - وصی الاوصیاء: جانشین جانشینان7 - وعدالله: وعده الهی8 - وقایه الله: سپر الهی9 - ولی: اختیاردار10 - ولی الامر: زمامدار11 - ولی الله: اختیار دار الهی12 - وهاج: بسیار تابنده.

نام ها و القابی كه ابتدای آن با حرف «ی» شروع می شود:
1 - یمین: قسم.

منبع: كتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.
طبقه بندی: در رابطه با ظهور،
برچسب ها: القاب حضرت مهدی،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 10:32 ق.ظ | نویسنده : کاظم غیوری نیا | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوستی